หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อเครือข่าย ประเภทเครือข่าย เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร ผู้ติดต่อ จังหวัด จำนวนสมาชิก หมวด
19 สมาคมกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เอกชน - - นายกสมาคม พระนครศรีอยุธยา - การกีฬา
Detail
18 สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร เอกชน - - นายกสมาคม กรุงเทพมหานคร - การกีฬา
Detail
17 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสงขลา เอกชน 074-262462,074-235432 074-262461 นายกสมาคม สงขลา - การท่องเที่ยว
Detail
16 สมาคมท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน เอกชน 053-611715 053-611523 นายกสมาคม แม่ฮ่องสอน - การท่องเที่ยว
Detail
15 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ เอกชน 053-819314-5 053-272485 นายกสมาคม เชียงใหม่ - การท่องเที่ยว
Detail
14 สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ เอกชน 053-818360 053-818360 นายกสมาคม เชียงใหม่ - การท่องเที่ยว
Detail
13 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เอกชน 02-2362176 02-2665104 นายกสมาคม กรุงเทพมหานคร - การท่องเที่ยว
Detail
12 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เอกชน 02-2376046-8 02-2376045 นายกสมาคม กรุงเทพมหานคร - การท่องเที่ยว
Detail
11 สมาคมการค้าไทยอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยว เอกชน 02-2550404 02-2558484 นายกสมาคม กรุงเทพมหานคร - การท่องเที่ยว
Detail
10 สาขาธุรกิจบริการ โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันการศึกษา/วิชาการ 045-288400-9 - คณบดี อุบลราชธานี - การท่องเที่ยว
Detail
©2014 MOTS.