หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id การลงนาม ประเภทความร่วมมือ หน่วยงานรับผิดชอบ คู่สัญญา ปี หมวดหมู่ สถานะ
29 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และ รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา ทวิภาคิ กองการต่างประเทศ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย,รัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชา 2538 ท่องเที่ยว Active
Detail
28 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี ทวิภาคิ กองการต่างประเทศ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย,รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี 2546 ท่องเที่ยว Active
Detail
27 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทวิภาคิ กองการต่างประเทศ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย,รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 2536 ท่องเที่ยว Active
Detail
26 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ องค์การการท่องเที่ยวแห่งประเทศกรีซ ทวิภาคิ กองการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,องค์การการท่องเที่ยวแห่งประเทศกรีซ 2535 ท่องเที่ยว Active
Detail
25 ความตกลงด้านร่วมมือทางการท่องเที่ยว ระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ทวิภาคิ กองการต่างประเทศ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย,รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย 2546 ท่องเที่ยว Active
Detail
24 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON TOURISM COOPERATION ทวิภาคิ กองการต่างประเทศ THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND,THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 2546 ท่องเที่ยว Active
Detail
23 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA ON COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM ทวิภาคิ กองการต่างประเทศ THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND ,THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KENYA 2547 ท่องเที่ยว Active
Detail
22 แผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ การท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำปี 2535-2536 ทวิภาคิ กองตรวจราชการ ผู่ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2535 ท่องเที่ยว Active
Detail
21 บันทึกการตกลงเรื่องความร่วมมือทางการท่องเที่ยว ระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ การท่องเที่ยวแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทวิภาคิ กองการต่างประเทศ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,ประธานท่องเที่ยวแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน 2533 ท่องเที่ยว Active
Detail
20 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND AND THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN ON COOPERTION IN THE FIELD OF TOURISM ทวิภาคิ กองการต่างประเทศ MOTs OF THAILAND ,THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN 2548 ท่องเที่ยว Active
Detail
©2014 MOTS.