หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

14 โครงการจัดการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 43 (43rd Tourism Working Group) ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา กองการต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับคณะทำงานจากประเทศสมาชิ... เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12/8/2556 17/8/2556
Detail
9 โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนปี 2551 (ASEN Tourism Minister' Meeting 2008) ตามกรอบความร่วมมือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้เข้าร่วมประชุม ASEN Tourism Minister' Meetin... สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักบริหารกลาง สำน... 1/11/2550 1/12/2550
Detail
8 โครงการนำเสนอความสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนปี 2551 (ASEAN Tourism Minister' Meeting 2008) ตามกรอบความร่วมมือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1.นำเสนอความสำเร็จการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมASEAN ... สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1/1/2551 1/1/2551
Detail
7 โครงการ ASEAN Youth Football Cup ตามกรอบความร่วมมือ สำนักบริหารกลาง ประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 ... ประเทศไทย 21/6/2552 29/6/2552
Detail
6 โครงการ ASEAN MRA สัญจร (ASEAN MRA Mobile Mission) ตามกรอบความร่วมมือ สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว ผู้แทนสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่สอนหลัก -ส... กรุงเทพฯ และ 4 ภูมิภาค 1/12/2552 1/8/2553
Detail
5 โครงการยุวฑูตการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Young Ambassador Project) ตามกรอบความร่วมมือ กองการต่างประเทศ 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน กรุงเทพมหานคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี สุโ... 1/10/2552 30/9/2553
Detail
4 โครงการ ASEAN Family Rally ตามกรอบความร่วมมือ กองการต่างประเทศ ผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลจากกลุ่... สงขลา, พิษณุโลก 1/10/2552 30/9/2553
Detail
3 การเจรจาประชุมนานาชาติ ตามกรอบความร่วมมือ กองการต่างประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศที่มีศักยภาพ   1/10/2552 30/9/2553
Detail
2 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนเนื่องในปี ASEAN Youth Travellers' Years ตามกรอบความร่วมมือ - กลุ่มนักเรียนและเยาวชนในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทย และประเทศในกลุ่มสมาชิก 1/10/2552 30/9/2553
Detail
1 โครงการ ASEAN Family Rally ตามกรอบความร่วมมือ - ผู้แทนหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลจากกลุ่... สงขลา, พิษณุโลก 1/10/2552 30/9/2553
Detail
©2014 MOTS.