หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id การลงนาม ประเภทความร่วมมือ หน่วยงานรับผิดชอบ คู่สัญญา ปี หมวดหมู่ สถานะ
100 บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กับ เทศบาลเมืองกระบี่ ความร่วมมือในประเทศ - บันทึกความเข้าใจ (MOU) กรมการท่องเที่ยว สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว, เทศบาลเมืองกระบี่ 2552 ท่องเที่ยว Active
Detail
99 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ภูมิภาคตะวันตก - กรมการท่องเที่ยว คณะกรรมการเครือข่ายสหวิทยาการ, สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, หน่วยงาน และองค์กรในภูมิภาคตะวันตก 2558 ท่องเที่ยว Active
Detail
98 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์วิจัยด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) ความร่วมมือในประเทศ - อื่นๆ กรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2558 ท่องเที่ยว Active
Detail
97 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมการท่องเที่ยว กับ สมาคมเชฟประเทศไทย ความร่วมมือในประเทศ - อื่นๆ กรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, สมาคมเชฟประเทศไทย 2557 ท่องเที่ยว Active
Detail
96 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาสุขอนามัยเพื่อการท่องเที่ยว ความร่วมมือในประเทศ - อื่นๆ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรุงเทพมหานคร, กระทรวงสาธารณสุข - ท่องเที่ยว Active
Detail
95 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พร้อมรับประชาคมอาเซียน ความร่วมมือในประเทศ - อื่นๆ กรมการท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กระทรวงทุกกระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรี 2556 ท่องเที่ยว Active
Detail
94 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การรับรองมาตรฐานด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของโรงแรม ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครภายใต้โครงการ Bangkok Clean and Green ความร่วมมือในประเทศ - อื่นๆ กรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยมหิดล, … (5) 2557 ท่องเที่ยว Active
Detail
93 บันทึกความเข้าใจความร่วมมือนการตรวจสอบและรับรองมาตราฐานการท่องเที่ยวไทย ความร่วมมือในประเทศ - อื่นๆ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงอุตสาหกรรม - ท่องเที่ยว Active
Detail
92 บันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ภาคการเกตร ความร่วมมือในประเทศ - อื่นๆ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - ท่องเที่ยว Active
Detail
91 บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ มหาวิทยาลัยศิลปากร - กรมการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว, มหาวิทยาลัยศิลปากร - ท่องเที่ยว Active
Detail
©2014 MOTS.