หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ กลุ่มเป้าหมาย สถานที่

วันเริ่มต้น

วันสิ้นสุด

38 โครงการรักแม่พาแม่เที่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยว... สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประชาชนทั่วไป กรุงเทพมหานคร 9/8/2557 10/8/2557
Detail
37 โครงการจัดประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "แ... กองอาเซี่ยน เยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับ ปวส... สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 1/7/2557 30/9/2557
Detail
36 โครงการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวสร้างความผูกพั... สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ผู้แทนครอบครัว จังหวัดละ 60 คน ในพื้นที่ 76 จัง... 76 จังหวัด 1/5/2557 31/7/2557
Detail
35 โครงการสนับสนุนศิลปะมวยไทยในยุโรปเพื่อเชื่อมโยง... สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชาวยุโรป กลุ่มประเทศยุโรป 1/7/2557 31/8/2557
Detail
34 โครงการมหัศจรรย์ประเพณีท่องเที่ยวไทย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่าง... จังหวัดสุพรรณบุรี 21/3/2557 23/3/2557
Detail
33 โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว สำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวำทยและชาวต่างชาติ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน 7 จังหวัดทั่วประเทศ ไ... 1/1/2557 30/4/2557
Detail
32 โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือนักท่องเที่... สำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย 12/1/2557 27/1/2557
Detail
31 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนภูมิภาค สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป จังหวัดนครราชสีมา 1/3/2557 30/6/2557
Detail
30 โครงการมหัศจรรย์สีสันท่องเที่ยวไทย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป จังหวัดเชียงใหม่ 1/3/2557 31/3/2557
Detail
29 โครงการประชาสัมพันธ์มาตรการในการสร้างความเชื่อม... สำนักมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เมืองบาเซโลน่า เมืองกรานาดา และเมืองมาดริด ประเ... 4/2/2557 12/2/2557
Detail
©2014 MOTS.