หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อข้อมูลสนับสนุน รายละเอียด ประเภทข้อมูลสนับสนุน ระดับข้อมูล

21 แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พัฒนาการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2557-2560 แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พัฒนาการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2557-2560 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดฯ ระดับประเทศ File
Detail
20 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดฯ ระดับประเทศ File
Detail
19 ยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดฯ ระดับประเทศ File
Detail
17 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดฯ ระดับประเทศ File
Detail
7 ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพ.ศ. 2551-2554 แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดฯ ระดับประเทศ File
Detail
©2014 MOTS.