หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              
Id ชื่อแผน หน่วยงานรับผิดชอบ ปี รายละเอียด

23 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี (นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2556 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว การ... File
Detail
22 ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (นโยบายเร่งด่วน) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2556 ข้อ 1.7 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในปร... File
Detail
21 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2554 วันแถลงนโยบาย 23 สิงหาคม 2554 File
Detail
20 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2551 วันแถลงนโยบาย 30 ธันวาคม 2551 File
Detail
19 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2551 วันแถลงนโยบาย 7 ตุลาคม 2551 File
Detail
18 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2551 วันแถลงนโยบาย 18 กุมภาพันธ์ 2551 File
Detail
17 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2549 วันแถลงนโยบาย 3 พฤศจิกายน 2549 File
Detail
16 แผนยุทธศาสตร์กู้วิกฤติและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว 2552-2555 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 2552 วาระแห่งชาติว่าด้วยการท่องเที่ยว File
Detail
15 แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ การพัฒนาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2552-2554 แผนยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ การพัฒนาข้าราชการ... File
Detail
14 แผนยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว 2553-2559 แผนยุทธศาสตร์สร้างกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศ 2553-... File
Detail
©2014 MOTS.