หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              

ดาวน์โหลดคู่มือ

E-Office
1. ระบบติดตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานฯ
2. ระบบติดตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์
3. ระบบการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
4. Help Desk
5. แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน
6. การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ฐานข้อมูลภายในของกระทรวง
1. ประวัติการพัฒนาบุคลากร
2. ทะเบียนครุภัณฑ์
3. ผลสัมฤทธิ์ฯ ด้านการพัฒนาเครือข่ายฯ
4. ผลสัมฤทธิ์ฯ ด้านการพัฒนาความร่วมมือฯ
5. ผลสัมฤทธิ์ฯ ด้านยุทธศาสตร์
6. ผลสัมฤทธิ์ฯ ด้านอื่นๆ
7. งบประมาณ
8. Knowledge Management
9. Management Cockpit
10. สรุปความร่วมมือตามกรอบเจรจา
11. การลงนามความร่วมมือ > ภายในประเทศ
12. การลงนามความร่วมมือ > ระหว่างประเทศ
13. สถิติการร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ สอบถามข้อมูล
ฐานข้อมูลบริการประชาชน
1. กฎหมายของกระทรวง
2. แผนนโนบาย/แผนปฏิบัติการของกระทรวง
3. การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านกีฬา
4. การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
5. โครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
6. กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยว
7. ระบบรับเรื่องร้องเรียน
8. องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
9. วารสารประชาสัมพันธ์
10. ผลสำรวจการจัดอันดับภาพลักษณ์
©2014 MOTS.