หน้าแรก    |    คู่มือ    |    ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด    |    ติดต่อเรา              

ระบบฐานข้อมูลทั้งหมด

E-Office
*1. ระบบติดตามตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานฯ
*2. การจัดทำคำขอและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ฐานข้อมูลภายในของกระทรวง
*1. ประวัติการพัฒนาบุคลากร
*2. ทะเบียนครุภัณฑ์
*3. ผลสัมฤทธิ์ฯ ด้านการพัฒนาเครือข่ายฯ
*4. ผลสัมฤทธิ์ฯ ด้านการพัฒนาความร่วมมือฯ
*5. ผลสัมฤทธิ์ฯ ด้านยุทธศาสตร์
*6. ผลสัมฤทธิ์ฯ ด้านอื่นๆ
*7. Knowledge Management
*8. สรุปความร่วมมือตามกรอบเจรจา
*9. สถิติการร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ
ฐานข้อมูลบริการประชาชน
1. แผนนโนบาย/แผนปฏิบัติการของกระทรวง
2. การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านกีฬา
3. การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
4. โครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
5. กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านท่องเที่ยว
6. ระบบรับเรื่องร้องเรียน
7. องค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
8. ผลสำรวจการจัดอันดับภาพลักษณ์
9. การลงนามความร่วมมือ > ภายในประเทศ
10. การลงนามความร่วมมือ > ระหว่างประเทศ
©2014 MOTS.